Uudet säännöt

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt uudet sääntömme, jotka löytyvät täältä.

Vanhat säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on SLE-yhdistys ry

ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta on valtakunnallinen.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

1) koota ja levittää tietoa SLE/ Systeeminen Lupus Erythematosus -taudista ja työskennellä sen hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen edistämiseksi ja kehittämiseksi sekä

2) toimia SLE:tä sairastavien ja heidän omaistensa tukena ja yhdyselimenä ja ajaa heidän yhteiskunnallisia etujaan.

3. Toimintamuodot

- järjestää kokous-, esitelmä-, tiedotus- ja neuvontatilaisuuksia sekä julkaisee jäsenlehteä

- on yhteistoiminnassa viranomaisten ja sellaisten järjestöjen kanssa, jotka työskentelevät kansanterveyden hyväksi sekä

- avustaa ja tukee Suomen Reumaliitto ry:n pyrkimyksiä reumasairauksien ehkäisytyössä ja reuma sekä tuki- ja liikuntaelinsairaiden elinolojen kehittämisessä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harrastaa järjestää kokous-, esitelmä, tiedotus- ja neuvontatilaisuuksia sekä harrastaa julkaisutoimintaa.

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi järjestää kirpputori- ja muita myyjäisiä, valmistaa ja myydä materiaalia. Yhdistys voi myös vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Kuitenkin siten, ettei sen pääasiallinen tavoite ole varainhankinta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy sen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi yhdistykseen voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen hallitus kutsua henkilön, joka on erikoisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenellä on oikeus saada erottamisasiansa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Jäsenen on tehtävä valituksestaan kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa eropäätöksen ilmoituksen päiväyksestä.

Ellei valitusta tehdä, astuu erottaminen voimaan päiväyksen umpeuduttua.

6. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai hallituksen valtakirjalla valtuuttama yhdistyksen jäsen.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi vaikuttaa yhdistyksen kokouksissa myös antamalla valtakirjan edustajalleen tai postitse.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

12. Vuosikokous

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään, vuosikertomus tilinpäätös, ja tilintarkastajien lausunto
6. Hyväksytään vuosikertomus
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
11.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat Suomen Reumaliitto ry:lle käytettäväksi SLE-sairaiden kuntouttamiseen.